Профилирање

 

Римастил поседува две Roll Forming line машини од кои едната еод најново производство, кои се користи за обликување (ребрување) на лимовите со трапезен профил, во неограничена должина со висока точност.

Видови на Трапезни Лимови со кои сме во состојба :

 - Кровни  (индустриски) - TR35 / 200 / 1000, TR40/180/920
 - Зидни / Плафонски - TR 18/227/1135, TR18/210/1100

Ребруваните лимови имаат широка примена во Градежништвото затоа што поседуваат:

- Долготрајна отпорност на климатски и надворешни влијанија;

- Високаотпорност на УВ зраци;

- Глатка (мазна) површина;

- едноставност за обработување;

- Солиднистатички  карактеристики (дозволени се големи растојанија помеѓу рожниците/потпирачите, со што е поевтина самата градба)

- Можност за лесна и брза  монтажа.

Дополнително, во можност сме да извршиме и ребрување за потконструкции од поцинковани лимови со дебелина до 1,2мм.

ТЕХНИЧКИ  ПОДАТОЦИ  ЗА:

Кровен Трапезоиден профилиранлим  со тип на реброTR35/200, покрива 1000 mm:

Се применува за покривање и обложување на сите видови градежни објекти. TR 35/2000 е универзален кровен покрив, кој благодарение на своите статички и естетски особини, наоѓа голема примена во градежништвото, како и за покривање на производни, магацински и земјоделски објекти.

                                                                                       Големо ребро 35/200

                rebro

големо ребро

              

Дебелина во mm

Вкупно потпирачи

               L= (m)                               P= (kg/m2)

Тежина (kg/m2)

Момент на отпорност (Wism3/m)

Момент на инерција (sm2/m)

1,50

1,76

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

0,50

ꓥ ꓥ

225

172

115

77

-

-

-

5,25

4,21

11,54

ꓥ ꓥ ꓥ

265

190

142

104

94

77

53

0,55

ꓥ ꓥ

277

189

125

84

-

-

-

5,82

4,67

12,79

ꓥ ꓥ ꓥ ꓥ

290

208

158

120

101

82

62

0,60

ꓥ ꓥ

300

205

135

90

65

-

-

6,40

5,13

14,05

ꓥ ꓥ ꓥ ꓥ

320

230

175

135

110

90

70

0,70

ꓥ ꓥ

350

240

156

105

75

55

-

7,42

6,05

16,56

ꓥ ꓥ ꓥ ꓥ

380

275

210

165

130

105

85

0,80

ꓥ ꓥ

405

275

180

125

90

65

-

8,48

6,97

19,00

ꓥ ꓥ ꓥ ꓥ

445

325

245

190

155

125

95

 

profiliranje1